Vodenje jedinstvenog registra

https://ecuproduct.com/hr/goji-cream-najbolji-proizvod-za-njegu-koze-s-bore/

Obveza voðenja evidencije putem elektronièkog ureðaja iz perspektive blagajne u dvije tisuæe sedamnaeste godine bit æe od interesa za sve poduzetnike koji obavljaju financijske aktivnosti i nude svoje divne i pomoæne subjekte bez registriranih financijskih aktivnosti i za pau¹alce. Promjene u fiskalnim valutama provode se postupno.

U pedesetoj godini petnaeste godine zakonodavac je ukinuo ostavke gospodarskih subjekata od obveze voðenja elektronièkih zapisa na entitete, meðu kojima je uoèio te¹ke povrede propisa. Te su se povrede uglavnom odnosile na potcjenjivanje stvarnog prometa obavljenog posla kako bi se uklopilo u granicu od dvadeset tisuæa prometa, pri èemu nije postojala obveza voðenja evidencije o sreæi i pomoæi uz pomoæ po¹tanskog sanduèiæa i izdavanje potvrda putem nje. Industrije koje su najèe¹æe dopu¹tale ovu vrstu nedoliènog pona¹anja, prema Ministarstvu financija, bile su radionice za automobile, dijagnostièke stanice za vozila, lijeènici, stomatolozi, frizeri i kantine napravljeni u obrazovnim ustanovama i preko tih upravljanih institucija. Zakonodavac takoðer tvrdi da æe bilje¾enje prometa od svakog poslovnog subjekta koji pru¾a usluge za rad potro¹aèa bez registriranih financijskih aktivnosti i za pau¹alne poljoprivrednike biti poznati pokret u trenutku poveæanja transparentnosti i konkurentnosti na tr¾i¹tu te omoguæiti zanimljivije i ti¹e izvr¹enje njihovih prava pred potro¹aèkim sudom. Sukladno èetvrtom èlanku Uredbe, institucije koje obavljaju poslove zamjene guma, tehnièke preglede i konzultacije, kao i porezni savjetnici, frizeri i kozmetièari bili su du¾ni brzo instalirati blagajnu zajedno s prvim danom sijeènja 2000., sedamnaestom godinom. U sljedeæim sluèajevima poduzetnici koji nisu obuhvaæeni posebnim propisima imaju vremena jednako dva mjeseca od prekoraèenja ogranièenja od dvadeset tisuæa zlota za instaliranje blagajne.