Upravitelj zadataka nema procesa

Suvremena ekonomija postavlja mnoge zahtjeve menad¾erima. Na istoj strani, upravni odbori tvrtki oèekuju rezultate, ponekad izuzetno visoke, a ponekad i nerealne. Iz nove stranice naèela dru¹tveno odgovornog poslovanja nameæu du¾nost etièkog pona¹anja i sprjeèavanja moralno upitnog pona¹anja.

Tu je i ljudska dimenzija problema. Upravitelj, èiji je problem upravljanje prodajnom mre¾om, na kraju mora tra¾iti osoblje, pa je to dodatno. Stalna rotacija nezadovoljnog osoblja ne poma¾e u obavljanju poslovnih zadataka, ¹to je te¹ko dovoljno da ubuduæe ote¾ava zapo¹ljavanje.

Moderni sustavi koji podr¾avaju upravljanje poduzeæem velika su potpora u ovim okolnostima. Podaci koje prikupljaju i mijenjaju znaèajno ubrzavaju procese dono¹enja odluka. Mogu dokazati da je evidencija praznika dokaz. Digitalna obrada zahtjeva za odsustvom i odsustva na trenutnoj osnovi pokazuje osobno stanje. Zahvaljujuæi tome, osoba èija je du¾nost voditi prodajnu mre¾u zna u bilo kojem trenutku koliko ¾ena koristi trenutni polo¾aj i koliko ljudi odluèuje biti odsutno.

Meðutim, novi ERP softver nije samo odsutni zapis. Skladi¹tenjem financijskih podataka znaèajno se ubrzava rad raèunovodstvenih odjela. Zahvaljujuæi tome, tvrtka broji do danas pripremljenu poreznu dokumentaciju, lako je odrediti i moguæi uèinak i udio doprinosa u ostvarenim prihodima. Metode takoðer mogu obraditi informacije o prodaji i logièno razmisliti o tome, dajuæi istinite informacije. Iz njih æemo nauèiti da kao dokaz, vrhunac interesa kupaca dolazi u petak popodne, dok je u utorak ujutro mali. Zahvaljujuæi tome, mo¾emo ispravno isplanirati grafiku za zaposlenike i pru¾iti punu ulogu u najopasnijim satima. U moguænosti smo uvesti zanimljive promocije kako bismo privukli mu¹karce na mrtve razine.Sve to slu¾i jednom - poveæava upravljanje prodajom u veæoj mjeri, poma¾e u postizanju boljih proizvoda uz manje resursa. Bez obzira na to da li menad¾er ima na kraju dobar karakter i ugodno znanje da ga sam upravlja ili koristi suvremeni softver.