Ueinkovitost javne potro nje

Opæenito, mo¾e se reæi da se zaposlenici s biciklima mogu tro¹iti u dvije skupine: oni koji koriste dvokolik kao èistaè mogu èak i vi¹e prevesti, a oni koji ne mogu voziti ravno asfalt, a zahtijevaju vi¹e od na¹ih vozila. Posebno za drugu skupinu kupaca pripremili smo jukstapoziciju najslikovitijih biciklistièkih ruta u Poljskoj, koje vrijedi posjetiti s njihovim dvokolesnim vozilima.

Silesian Beskids - savr¹eno je okru¾enje za ¾ene koje tra¾e dojmove, ali ne u alpskom i spustu. Upozoravamo vas da se brinete o sumama planina Bieszczady, morate imati ne samo fitness, veæ samo dobar bicikl: na Skrzycznemu, ili na najvi¹em vrhu Beskida (1257 m.n.p.m, upravlja se jednom od najveæih biciklistièkih ruta u drugom podruèju. No, predivna panorama koja se prote¾e u situacijama oèekuje otpornost na vrhu.Biciklistièka ruta Vistula - stoga je dobro rje¹enje za ljude koji planiraju svoje ambicije za odlazak na vi¹ednevno ili vi¹ednevno biciklistièko putovanje. Smje¹taj æe biti osiguran zahvaljujuæi brojnim agroturistièkim farmama. I sama cesta je mnogo te¾a nego u prethodnom primjeru, jer stvara asfaltiranu biciklistièku rutu kroz nasipi Visle. Na¾alost, projekt jo¹ nije proveden, stoga æe se morati postaviti ljudi zainteresirani za sredi¹nju rutu.Staza orlovskih gnijezda - ova je ruta znaèajno rje¹enje, ali za ljubitelje biciklistièkih putovanja, kao i entuzijasta akcije i kulture, sti¾u najstariji poljski dvorci, koje je izgradio Kazimir Veliki. Cijela biciklistièka ruta ide od Krakova do Czêstochowa, struja je 190 km. Stoga je to ponuda za iskusnije bicikliste.Poljski obalni put - jo¹ jedna ponuda za ljude koji su se sada zaljubili u biciklizam, a ipak se ne osjeæaju na kraju da odaberu ekstremnije projekte. Staza na Baltièkom moru je uglavnom europska biciklistièka ruta Euro R-10 koja se obilje¾ava oko Baltika, a time i kroz druge zemlje. Poljski dio rute poèinje u ouwinouj¶cieu, prolazi kroz Ko³obrzeg, Tri-City i mirno u Gronów. Staza, unatoè èinjenici da nije va¾na, takoðer se sviðaju iskusnijim biciklistima, èesto zbog svoje duljine i dobrog morskog zraka.

Gore navedene biciklistièke staze u Poljskoj su prijedlozi koji su samo mala zamjena za ono ¹to Rzeczpospolita nudi biciklistima. Meðutim, kao ¹to mo¾ete vidjeti, bez obzira da li je rijeè o iskusnom biciklistu ili o tim poèetnicima, oni mogu pronaæi ne¹to za sebe.