Razvoj informacijskih i komunikacijskih tehnologija

Vrlo brzi rast tehnologije je napravio da je dana¹nja blagajne imaju razlièite funkcije, ne samo kupiti snimanje prodaje, ali i olak¹avaju upravljanje tvrtkom, èak i pobolj¹anju usluga za korisnike, smanjiti vrijeme potrebno za inventar, iæi na puno kontrole rada blagajnika, kao jo¹ kontrolom inventar.

Novitus blagajne odlikuju se visokom funkcionalno¹æu, znaju da suraðuju sa svim vrstama ureðaja, mo¾emo ih povezati, na primjer, s raèunalom, èitaèem barkoda, èitaèem magnetnih kartica i èitaèem èip kartica, terminalom za platne kartice ili elektronièkim mjerilom. Ukratko, dana¹nje fiskalne blagajne pridr¾avaju se nekoliko opasnih elektronièkih ureðaja od onih prije nekoliko godina, a imaju i vrlo slo¾enu konstrukciju.

Koje vrste blagajne imamo? Fiskalne blagajne obièno dijelimo u dvije skupine - elektronièku blagajnu u ECR projektu i elektronièku prodajnu toèku-POS, takoðer poznatu kao raèunalne blagajne. Ove dvije vrste blagajne karakterizira nekoliko drugih moguænosti, ¹to je derivat njihovih tehnièkih parametara. Tretirajuæi koliko brzo ERC-ove blagajne raèunaju u sustavu za blagajne POS terminala, vrlo je ogranièen razvoj i konstrukcija, a ipak se odlikuju ogranièenom svije¹æu i uèitavanjem na odreðeni softver. Osnovna memorija za registarske blagajne ERC-a ima kapacitet od 1 do 8 MG, a nakon nekoliko godina kori¹tenja vi¹e nema mjesta na njoj i praktièki je prikladna za suradnju. Postoji jo¹ jedna zanimljiva razlika - iako je valuta ERC moguænost povezivanja drugih perifernih ureðaja, u ovom iznad raèunala nije moguæe provesti prodaju iz razdoblja raèunalnog programa - za to nam je potrebna blagajnièka usluga.

Meðu kasama ERC-a razlikujemo:- prijenosne blagajne - s malim razinama i niskim rasponom funkcija. To su ureðaji koji su, izmeðu ostalog, osmi¹ljeni za one kupce koji daju raèune, èiji se sadr¾aj ponavlja.- blagajne s jednim sjedalom - postoji mnogo vi¹e od mobilnih blagajni, s kojima se mo¾ete povezati, primjerice mjerilo, raèunalo i èitaè koda, takoðer u trenutnom rje¹enju, kako biste pobolj¹ali njihovu konstrukciju.- blagajne sustava - osiguravaju ih veæa poduzeæa u kojima postoji mnogo blagajni.

POS blagajni - vrlo su tehnolo¹ki napredna grupa ureðaja za snimanje. Naravno, treba ih zamijeniti raèunalima odabranim za bilje¾enje prometa, kao i implementacijom nekoliko novih funkcija koje se odnose na skladi¹tenje robe i njihovu prodaju.