Raspr iti zrak

Dan u danu, takoðer iznutra, kao iu radionici, okru¾eni smo bogatim vanjskim tvarima, koje su ideja njihovog trajanja i kvalitete. Osim osnovnih nadomjestaka, kao ¹to su: mjesto, temperatura, vla¾nost i slièno, takoðer smo u moguænosti uzeti razlièite plinove. Zrak koji udi¹emo nije u savr¹eno èistom, veæ pra¹njavom, naravno u drugom stupnju. Prije pra¹enja u konstrukciji pra¹ine, imamo moguænost obraniti se maskama s filterima, iako postoje i druge opasnosti u sferi koje se èesto ne mogu lako otkriti. To ukljuèuje posebno otrovne tvari. Obièno se otkrivaju, ali uz uporabu ureðaja kao ¹to je otrovni plinski senzor, koji detektira ¹tetne elemente iz sadr¾aja i informira o njihovoj prisutnosti, zahvaljujuæi èemu nas upozorava na prijetnju. Na¾alost, opasnost je tada znatno ¹tetna zbog èinjenice da su neki plinovi, kao ¹to je ugljièni monoksid, bez mirisa i èesto njihova prisutnost u sferi rezultira ozbiljnim o¹teæenjem zdravlja ili smrti. Osim ugljiènog monoksida, oni ugro¾avaju nas i druge tvari koje senzor mo¾e detektirati, kao dokaz sulfata, koji je u znaèajnim koncentracijama beznaèajan i ide u neposrednu paralizu. Sljedeæi otrovni plin je ugljièni dioksid, jednako opasan kao ¹to je bio, i amonijak - plin koji se pojavljuje toèno u zraku, iako u veæoj koncentraciji ¹tetnoj za ljude. Detektori toksiènosti takoðer su u moguænosti pronaæi ozon i sumporni dioksid, èija je tekuæina te¾a od zraka i stvara sklonost zatvaranju podruèja oko supstrata - tako da u polo¾aju kada smo izlo¾eni tretmanu tih elemenata, trebamo dati senzore na pravo mjesto da mogu osjetiti osjeæaj. nas obavijestite o tome. Ostali otrovni plinovi od kojih nas senzor mo¾e za¹tititi su korozivni klor kao i visoko toksièni vodikov cijanid i vodotopivi ¹tetni klorovodik. U svakom sluèaju vrijedi staviti senzor za otrovne plinove.