Raeunovodstvo male tvrtke pdf

Vlasnici tvrtki èesto tra¾e raèunalni program koji æe ih rije¹iti monotono i èitati, a zadr¾ati raèunovodstvene evidencije i popise s poreznim naslovom. Raèunovodstveni sustavi zadovoljavaju sve potrebe vrlo bogatih primatelja, uvijek ih odr¾avaju univerzalno¹æu i uslu¾nim vje¹tinama. Ono ¹to je vrlo va¾no, oni su usklaðeni s radnim obrascima i fleksibilni na kraju kako bi zadovoljili zahtjeve najveæe skupine korisnika. Ponuda se upuæuje i na voditelje s punim raèunovodstvom, kada i na tvrtke koje raèunaju u obliku knjige prihoda i rashoda ili na platformu ravnog poreza.

Enova ima cijeli niz funkcija potrebnih za pravilno voðenje knjige trgovanja: od upravljanja raèunom, preko raèunovodstva i raèunovodstva, do poravnanja s namirenjem, do upravljanja osnovnim sredstvima.

Enova je iznimno funkcionalan ureðaj, s modernim suèeljem koje pru¾a najbolju ergonomiju i udobnost rada. Zahvaljujuæi intuitivnom kreatoru sustava, poèetak knjige s programom neæe uzrokovati probleme ni manje iskusnim korisnicima.

Ta namjera u kombinaciji s drugim daje veæu fleksibilnost. Osim pune funkcionalnosti osnovnog sustava, to dopu¹ta kreirajte vlastita izvje¹æa i ispise, na jedan naèin opi¹ite poslovne dogaðaje, izvr¹ite analizu zapisa prema razlièitim web stranicama koristeæi tzv vlastitim poljima, ili sami poravnati nagodbe ili ih evidentirati prema vlastitim vrstama. Takoðer je moguæe implementirati va¹a rje¹enja.

Osnovne znaèajke raèunovodstvenog programa:voðenje KPiR-a ili jedinstvene porezne prijave;pisanje i obraèun PDV evidencija: kupovina, prodaja, gotovinska namira, PDV usklaðenje plaæanja koje nisu obuhvaæene naslovom;evidenciju stalnih sredstava i jo¹ duhovnih i pravnih vrijednosti;standardna plaæa;dostava gotovinskih i nenovèanih gotovinskih transakcija, gotovinski izvje¹taji;izdavanjem ZUS deklaracija takoðer i moguænost izvoza na platitelja.