Raeunalni softver za tvrtke

Enova softver je uzrokovala skupina profesionalaca. Najbolji dizajneri, programeri i testeri neumorno su radili tijekom godina kako bi èlanak doveli do savr¹enstva. Njihovo savr¹enstvo takoðer je duga godina strogog dogovora s mu¹karcima koji mogu raèunati na 24-satnu podr¹ku sedam dana u tjednu. Svi mu¹karci su tretirani pojedinaèno. Cestovna i uska suradnja omoguæila je razvoj softvera kako bi ¾ivjela jo¹ ljep¹e i praktiènije, tako da ne bi bilo na IT tr¾i¹tu.

Program Enova Kadry i plaæe je softver koji uèinkovito podr¾ava upravljanje dobrim resursima u svakoj tvrtki. On se nosi s uredima koji zapo¹ljavaju nekoliko do nekoliko tisuæa zaposlenih. Ovaj program mapira slo¾enu organizacijsku strukturu tvrtke s va¾nom lakoæom i uèinkovito¹æu. Softver zadovoljava sve zahtjeve poljskog zakonodavstva. I u pogledu evidencije podataka o osoblju, izraèuna ZUS-a, poreza, plaæa ili naknada za bolovanje. Softver je definiran za ¹irok raspon primatelja. Mogu ih koristiti, izmeðu ostalog, èlanovi uprave, raèunovodstveni uredi, tvrtke koje pru¾aju usluge u podruèju izraèuna rada ili kadrovske evidencije, kao i sami zaposlenici Odjela za ljudske resurse i plaæe.

Vrijedi povjerenja u tvrtku s dugogodi¹njim iskustvom. Odaberite softver Enova HR i platni spisak za rast i za zanimljivije upravljanje vlastitim imenom. Program pru¾a pomoæ u odjelu za pobolj¹anje procesa upravljanja ljudskim resursima, performanse sustava, minimiziranje rizika od pogre¹aka, automatizaciju procesa, brz i intuitivan pristup svim informacijama o ljudima. Softver ¹tedi radno vrijeme HR odjela i poma¾e podru¾nici u te¹koæama njezina prirodnog rada. Program jamèi punu suradnju sa svim ugovorima i zakonskim uvjetima prisutnim na cijelom podruèju na¹e zemlje.

Odaberite softver Enova HR i platni spisak i predlo¾ite da se isplati. Osoblje IT-a na raspolaganju vam je 24 dana dnevno sedam dana u tjednu. Pomoæi æe vam instalirati, konfigurirati i pokrenuti softver, pripremiti raèunalni sustav tvrtke za knjigu u softverskom centru.