Program vjernosti tvrtke

Dana¹nji poslovni softver zahtijeva legitimnu verziju operacijskog sustava s dijela sustava Windows i funkcionalnog, moænog raèunala. Èak i moguænosti koje ne zahtijevaju instalaciju, igraju se u oblaku i 512 MB radne memorije neæe biti zadovoljene u prozoru web preglednika.

U obliku, kada poduzetnik ne ¾eli biti rob stalnom a¾uriranju raèunalnog hardvera, klasièni program cdn utjeèe na plaæanje. Kao ¹to je vjerojatno dobro na tr¾i¹tu, on radi pod DOS sustavom, iako to ne znaèi da su njegove ponude prestale prije 30 godina. Aplikacija predstavlja tri osnovna elementa: skladi¹tenje-fakturiranje, koje mo¾e nositi èak i veliko skladi¹te, ljudske resurse, podr¾avajuæi politiku upravljanja prijateljskim resursima i bilje¾i vrijeme stvari i financijsko-raèunovodstveno, servisiranje svakog oblika raèunovodstva. Radi besprijekorno s èitaèima bar kodova, blagajnama i fiskalnim pisaèima, tiskarskim raèunima i ureðajima za fakturiranje SET-a. Pomoæu njegove usluge mo¾ete govoriti bilo koji broj èasopisa i brojati rad na temelju imenovanih recepata. Sustav omoguæuje izdavanje, namirenje i knji¾enje avansa. Uz savjet klasiènog cdn programa, mo¾ete koristiti razlièite sheme popusta i cjenike pojedinaèno za sve partnere, tako da pripremljeni dokumenti sadr¾e dobre cijene.Softver obavlja registraciju naloga od primatelja, pa èak i omoguæuje automatsku rezervaciju robe, ¹to je iznimno korisno za brzo pokretno skladi¹te. Kod upotrebe povratnih kontejnera, mo¾e se koristiti za namje¹tanje povratnih pakiranja. Aplikacija radi s razlièitim pisaèima, gdje je moguæe ispisivati kulture i bar kodove.Program takoðer ukljuèuje 45.000 korisnika ¹irom Poljske. Ako su iz bilo kojeg razloga njegove ponude neadekvatne, distributer COMARCH nudi a¾uriranje najnovijeg softvera, koristeæi do 40% popusta. Sam proces je gotovo neprimjetan za klijenta, a sve se igra pomoæu programa Comarch Assist.