Povrat noveane naknade na blagajni

Kod blagajne mo¾emo se sastajati gdje god su fizièke osobe odgovorne za proizvod ili uslugu, a uèinak takvog prometa prelazi ogranièenje koje je odredilo Ministarstvo financija.

Za¹to i kad ide fiskalna blagajna?Blagajna je stoga ureðaj na kojem se nude ponuðeni proizvodi ili ponuðene usluge. Kao rezultat toga, svijest koja plaæa proizvod ili pomoæ mo¾e dobiti toèan popis onoga ¹to je dala. Toèna cijena svake stavke i ukupni iznos navedeni su tamo. Dokaz o prodaji nije ni¹ta novo kao raèun. Zahvaljujuæi njemu razumijemo ¹to i koliko smo platili, ili mo¾da iznos nije prevelik ili premalen. To se takoðer dogaða tako da klijent nesvjesno nabavlja neispravnu robu. Potom potvrda takoðer slu¾i za suradnju s ovim uèinkom za sljedeæu ili cijenu novca, koja æe biti jednaka iznosu koji je kupac platio. Meðutim, blagajna nije namijenjena samo za tiskanje raèuna. Njegova druga uloga je uoèiti prodaju. Nakon svake prodaje, prodavatelj je odgovoran za izradu dnevnog izvje¹æa o prodaji. Zahvaljujuæi njemu, ono ¹to æe se prodavati je ono ¹to su prodani proizvodi, koliko su plaæeni i koliko sam ih nekada poduèavao PDV-u.

ERC blagajnaPostoje razne vrste blagajne. Mo¾emo nauèiti, na primjer, registar ERC-a ili elektronièku blagajnu. Postoji, dakle, iznos koji su programi, kao ¹to su oni koje je postavio njihov proizvoðaè. Ne mogu se zamijeniti. A postoji prilièno mali kapacitet koji je odreðen onim ¹to je sada puno nakon nekoliko godina. Tada vlasnik takve blagajne ima dvije moguænosti: mo¾e zamijeniti fiskalni modul za tekuæu ili potpuno promijeniti cjelokupnu blagajnu za drugu. Posljednja linija blagajne ukljuèuje, izmeðu ostalog, mobilne kockarnice, samostalne blagajne ili blagajne sustava.

Fiskalni terminaliDruga vrsta blagajne je POS blagajna ili Elektronska prodajna mjesta. Oni se takoðer nazivaju raèunalne blagajne. Obièno po¹tuju raèunalo, fiskalni pisaè, tipkovnicu i monitor. Registarske blagajne takoðer su univerzalne, ¹to znaèi da se mogu prikljuèiti i, na primjer, fiskalne terminale, barkod skenere ili elektriène vage. POS blagajne mogu se slobodno konfigurirati ili pro¹iriti u odnosu na vlastite potrebe ili razvoj tvrtke.