Posnet fiskalni pisae

Za mnoge pravilnike ministra financija od 28. studenog 2008. godine, svaka fiskalna blagajna i fiskalni pisaè moraju proæi tehnièki pregled svake dvije godine. Vlasnik blagajne, koji ne popuni ovaj obrazac, ka¾njava se. Prva posljedica je zahtjev poreznog ureda za povrat porezne olak¹ice i zakonske kamate koja se obraèunava od dana poèinjenja prekr¹aja. Druga kazna je mandat koji mo¾e biti i do 500 zlota. Va¾no je dodati da je klijent va¾an za èuvanje datuma pregleda, a danas mora voditi raèuna o datumu inspekcije.©to toèno serviser provjerava?

Pa, naziv "tehnièki pregled" u tekstu fiskalnih kasa malo je zbunjujuæi. Za¹to? Buduæi da se tijekom inspekcije provjeravaju samo oni aspekti blagajne, ¹to ka¾u za evidentiranje prometa. Sluga ne tra¾i gre¹ke koje bi mogle usmjeriti funkcionalnost cjelokupne blagajne, veæ se ja povezujem, ali i sna¾no s spomenutim dijelovima i njihovim komponentama, èije bi pogre¹no funkcioniranje mogla biti ideja pogre¹nog izraèuna porezne obveze.

Koji su tro¹kovi pregleda blagajne?Za pregled cjelokupne fiskalne blagajne, obièno se za svaku stranicu pretpostavlja 100 do 300 PLN.

Koliko traje ovaj pregled?Pregled se provodi oko sat vremena, najvi¹e dva sata, a zatim ovisi o sredi¹njem dijelu servisnog tehnièara. Vjerojatno ne moramo uzimati gotovinu na uslugu, veæ mo¾emo tra¾iti od odraslih da naprave ovaj obrazac u poljskoj tvrtki, ali to se smatra dodatnom uslugom, ¹to znaèi da plaæamo dodatne naknade. Va¾no je podsjetiti da je samo servisni tehnièar registriran u servisnoj knjizi nadle¾an za provoðenje revizije. To je stoga stvoreno èinjenicom da sve radnje koje priprema servisni tehnièar trebaju biti napisane za servisno èitanje. Prijave takoðer trebaju biti vidljive, potvrðene potpisom zaposlenika tvrtke i peèatom.Razmi¹ljanje o ovom obrascu je iznimno va¾no, jer tro¹ak ove odredbe nije velik, a trajanje tehnièkog pregleda ne traje dugo.