Pobolj anje radne ambala e

Program Comarch XL trenutni je modularni plan pripremljen za voðenje poslovanja. Program je vrlo popularan u Poljskoj. Preko 5000 tvrtki iz bogatih industrija ga koristi. Softver & nbsp; svoju snagu dobiva iz moguænosti kontinuiranog ¹irenja i izmjene. Zahvaljujuæi modularnoj arhitekturi kuæe, sustav ima praktièno velike razvojne moguænosti.

Trenutno dostupni moduli imaju podruèja djelovanja kao ¹to su: proizvodnja, trgovina i distribucija, upravljanje skladi¹tem, financije i raèunovodstvo, analize i izvje¹æa, procesi, mobilni rad, servis i popravci, HR i plaæe, e-trgovina, EDI i sigurnost podataka.Program se pokazao u snazi poljskih i inozemnih poduzeæa. Zahvaljujuæi kori¹tenju ovog projekta, mnoge tvrtke imaju poveæanu uèinkovitost uz smanjenje tro¹kova. Comarch & nbsp; sustav je perspektiva. Zahvaljujuæi postignutom uspjehu, program se nastavlja razvijati i modernizirati, a provode se i druga rje¹enja. Kontinuirano pobolj¹avanje rada i rje¹enja plana zapoèeto u njemu uzrokuje da se mo¾e oèekivati kontinuirano poveæanje uèinkovitosti i komunikacije definirane u dobro poznatoj tvrtki.Sustav, prije kupnje & nbsp; mo¾e se & nbsp; uskladiti s va¹om vlastitom tvrtkom, specifiènosti njegova ispunjenja i velièine. Dobivamo samo module koji su nam potrebni, ali se po potrebi ¹irimo.Program je vrlo popularan u uporabi, takoðer mo¾ete dobiti puno korisnog treninga, koji obja¹njava rad programa iz suèelja, a takoðer vrlo jednostavno opisuje filozofiju rada i oblike cijelog programa.Comarch XL je bez premca na IT tr¾i¹tu, budi se u davanju velikim tvrtkama, u ljude projekte koji reguliraju i komuniciraju informacije. Bogato iskustvo programera jamèi nam pouzdanost rada i bilo kakvu pomoæ u rje¹avanju problema, neuspjehu, pro¹irenju i modifikaciji sustava, a sustav je dobar izbor za svaku tvrtku koja namjerava uspjeti ili je trenutno u stanju dobiti i trebati na vrh.