Opaea direktiva o sigurnosti proizvoda

Kljuèno pitanje u ekonomskom radu je briga za usklaðenost sa standardima, sadr¾ana u zakonskim aktima o vrijednosti zakona ili propisa. Znaèajno priznanje se pamti i zakonodavstvo Europske unije, koje u poljskom svijetu djeluje u ¹irokom rasponu. Primjerice, ATEX direktiva poduzetnicima nameæe potrebu da osiguraju dobro tehnièko stanje ureðaja u podruèjima koja su ugro¾ena eksplozijama.

Na¾alost, to je lako pitanje, jer strojevi koji obavljaju ove zahtjeve do najjeftinijeg ne pripadaju, a mnoge kuæe i tvornice do danas koriste ureðaje koji se mogu opisati kao antièki. Atex instalacije su tehnolo¹ki napredne instalacije koje su dobre s ATEX direktivom, ¹to svojim gostima osigurava visoke standarde sigurnosti. On se neæe sakriti da bi za sve vlasnike industrijskog postrojenja ta stvar trebala biti najpreciznija. Podsjetimo, poslodavac snosi osobni rizik da æe morati zadovoljiti socijalne potrebe zaposlenika u sluèaju nesreæe u proizvodnji. Na¾alost, to su mali iznosi, zbog èega su mnogi daleko od toga da sprijeèe takve dogaðaje. Prije svega, jela prilagoðena zahtjevima ovog vijeæa bit æe dobra investicija godinama. Oni bi trebali donijeti jasan prihod sada u prvim mjesecima kori¹tenja. Zahvaljujuæi tome, lako æemo moæi otplatiti dug koji smo ostvarili u smjeru kupnje ovih strojeva. Vrijedi da je atex direktiva uspje¹no implementirana u poljski pravi sustav i svaka industrijska tvornica poèinje. Svatko se treba prilagoditi njegovim zahtjevima i pri zamjeni starih ureðaja najveæom brzinom. Va¾no je zapamtiti da nepostojanje ovog zahtjeva mo¾e ugroziti solidne financijske kazne koje znaèajno iscrpljuju proraèun na¹e tvrtke. Vrijedi razmisliti o tome ranije.