Obveze poslodavca prilikom otpu tanja zaposlenika

Prema zakonu ministra gospodarstva 8. srpnja 2010 u situaciji minimalnih zahtjeva vezanih uz zdravlje i sigurnost na radu, vezano uz prijedlog da se zadovolji eksplozivna atmosfera na poslu (Journal of Laws od 30. srpnja 2010., svaki vlasnik, u kojem je poduzeæu potrebna tehnologija koja predstavlja eksplozivnu prijetnju, du¾an je izraditi odgovarajuæi dokument iz pravnog proizvoda.

dokumenti za za¹titu od eksplozije je pismo eksplozije za¹tite & nbsp; (skraæeno DZPW strogo regulira funkcioniranje u uvjetima atmosfere brige i okuplja brojne obveze na poslodavce, koji se mora uèiniti kako bi se smanjila opasnost od zapaljenja i eksplozije. Poslodavac je du¾an:- spreèavanje sklapanja atmosfere u opasnosti od eksplozije,- sprjeèavanje paljenja u gore navedenom atmosfera,- ogranièavanje negativnih uèinaka potencijalne eksplozije kako bi se osigurala za¹tita uspona i zdravlja zaposlenika.

Gospodin mora dati i izdvojiti sigurnosne mjere. Dokument o za¹titi od eksplozije mora sadr¾avati opis sustavne kontrole sigurnosnih mjera, rokove odr¾avanja opreme, procjenu rizika od eksplozije, vjerojatnost izvora paljenja, vrste kori¹tenih tehnologija, postrojenja, tvari koje su potencijalni izvor, procijenjene uèinke moguæe eksplozije. Osim toga, na radnom je mjestu moguæe odvojiti odgovarajuæe povr¹ine u prostoru eksplozivne opasnosti i dodijeliti vjerojatnost da æe se u njima dogoditi eksplozije.Poslodavac je du¾an osigurati odgovarajuæe sigurnosne mjere poznate u zakonu. Dokument bi trebao biti izraðen prije nego ¹to je ugro¾eno radno mjesto dostupno zaposleniku. Opasne pozicije moraju biti savr¹eno oznaèene ¾utom trokutastom oznakom s crnom obrubom i crnim natpisom EX u sredini. U DZPW-u, poslodavac je du¾an dati evakuaciju u obliku kada dostigne opasnost.