Ljudske anatomije unutarnji organi eluca

Kolposkopi su alati koji omoguæuju tra¾enje ¾enskih unutarnjih organa, odnosno vulve, vagine, vrata maternice i donjeg dijela cervikalnog kanala. Tu je trenutna optièka kamera, mo¾e se usporediti s neèim na naèin mikroskopa. To ginekolozima olak¹ava obavljanje profesije, jer pomoæu ovog alata mogu provjeriti ¾enske organe u svim poveæanjima i sa velikom toèno¹æu.

Kolposkope su ginekologiji i iskustvima ¾enskih reproduktivnih organa predstavili tisuæu i devetsto dvadeset petu godinu dana od strane konstruktora, lijeènika i tehnièara Hansa Hinselmanna. Upravo zahvaljujuæi njemu sada mo¾emo, prouèavajuæi kolposkop, pronaæi neke bolesti koje se ne mogu uoèiti tijekom redovitog pregleda. Kolposkop tada nije samo alat za aproksimaciju. Kolposkopi mogu uzeti cervikalni segment, dio donjeg kanala, stidnicu ili vaginu, tako da je mo¾ete u potpunosti razumjeti i do¾ivjeti, ¹to znaèi da nema promjena u njoj. Trenutno je lijek mnogo napredniji. Lijeènici su u stanju nositi se s mnogim bolestima, koje su i do posljednjeg bile neizljeèive. Meðutim, rak je isti od ovih bolesti za koje lijek ne postaje uèinkovito rje¹enje. Prekasno otkrivene promjene raka jo¹ uvijek nisu izljeèive. Zahvaljujuæi èinjenici da nam je na raspolaganju kolposkop, mo¾emo reæi da je ta neizljeèiva bolest u tako maloj fazi da postoji velika nada da se ona izlijeèi. Obièni ginekolo¹ki pregled vidi samo velike, povr¹ne promjene. Citologija koju predla¾u ginekolo¹ki struènjaci postoji kako bi se prona¹le stanice raka, au naprednijoj fazi kancerogenih promjena, kada one mogu biti previsoke. Statistièki gledano, lijeènici ga koriste da je citologija samo sedamdeset posto za otkrivanje raka, koji je takoðer najèe¹æi u vrlo naprednoj fazi. Nasuprot tome, kolposkopija koju proizvode lijeènici i uz pomoæ opreme kao ¹to su kolposkopi, mo¾e otkriti promjene do devedeset posto. Najuèinkovitija metoda kojom se lijeèe lijeènici specijalisti je i kombinacija oba oblika, ¹to ga èini praktièki sigurnim za otkrivanje bilo kakvih promjena, èak iu najstro¾oj fazi njihovog razvoja, i ¹to se dogaða, brz odziv lijeènika, davanje pravih resursa i prilika za lijeèenje. ove nemoguæe bolesti.