Licenca za comarch erp optima

Kada tra¾ite idealan softver za tvrtke, vrijedno je obratiti pozornost na ERP Optima sustav, koji je djelo tvrtke Krakow iz tvrtke Comarch. Comarch ERP Optima program je high-tech alat za srednje i male tvrtke koji olak¹ava upravljanje podruèjima karakteristiènim za njih. Osim modula dizajniranih za raèunovodstvo i ljudske resurse, kao i obraèun plaæa, softver takoðer ima prodajne i skladi¹ne module koji su idealni za odjel prodaje i logistike.

potvrdaOvaj se program vjerojatno mo¾e pohvaliti, meðu ostalima posjeduje potvrdu o suradnji s Zakonom o raèunovodstvu. Stoga se odnosi na èinjenicu da se stalno a¾urira va¾eæim propisima. Osim toga, lako je koristiti drugaèiji naèin za ureðaje za informiranje i vje¾banje i izradu online prodaje.

pretplataPlaæajuæi mjeseènu pretplatu za kori¹tenje softvera, mo¾ete dosegnuti ne samo pristup njegovim osnovnim i naprednim funkcijama, veæ i tehnièku podr¹ku koja rje¹ava te probleme i primjenjuje rje¹enja prilagoðena odreðenoj industriji i tvrtki. Zahvaljujuæi takvim postupcima, program Comarch ERP Optima ne samo da mo¾e olak¹ati i prilagoditi funkcioniranje pojedinih odjela i tvrtki, veæ æe u manjoj mjeri biti koristan za poveæanje rezultata.

demoPrije kupnje Comarch ERP Optima programa, moguæe je iskoristiti 30-dnevni online demo ili 60-dnevni offline demo. Stoga je vrlo va¾no jer je va¾no donijeti odluku o tome hoæe li takav softver raditi u odreðenoj jedinici. Mnogi poduzetnici veæ su vjerovali programu Comarch ERP Optima. Sada ga koristi vi¹e od 60.000 tvrtki iz mnogih industrija, ¹to je znak vrhunskog softvera. Kako proizlazi iz anketa provedenih meðu poduzetnicima, èak 93% ljudi koji su imali Comarch softver bili su zadovoljni njime.