Koji moraju imati fiskalni registar u 2015 godini

Svaka instalacija mora biti sigurna i trebala bi ¹tititi od elektriènog udara. Ta je sigurnost na pravi naèin djelotvorna kroz uzemljenje koje proizlazi iz veze izmeðu drugih metalnih konstrukcija zgrade.

Kada govorimo o uzemljenju, imamo ¾icu koja se izvodi iz vodièa, prije svega u znanosti. Ovaj kabel uglavnom povezuje elektrificirano tijelo s tlom. Takva veza u rezultatu uzrokuje da elektrificirano tijelo prihvati ili oslobodi odreðenu kolièinu punjenja koja su neutralizirana. Uzemljenje se daje iz nekoliko dijelova. Dijelovi o kojima se raspravljalo trebali bi ukljuèivati, prije svega, ¾ice sustava i uzemljenja, spojne vodove i stezaljke za uzemljenje beraèa za uzemljenje i ¾ice za uzemljenje.Informiranjem o uzemljenju mo¾ete navesti trenutak njihovih likova. Prije svega tu je za¹titno uzemljenje koje je kombinacija metalnih dijelova koji vode elektriène ureðaje s uzemljivom elektrodom. Ovo oru¾je je prvenstveno sredstvo za¹tite od strujnog udara. Druga vrsta je funkcionalno uzemljenje. Utvrðeno je jo¹ uvijek operativno tlo. Njihovim navoðenjem mo¾e se reæi da ima uzemljenje odreðene toèke elektriènog kruga. Glavna svrha ovog uzemljenja je prije svega ispravan rad elektriène opreme u uznemirujuæim i prirodnim uvjetima. To vam omoguæuje da za¹titite mre¾e niskog napona. Ova pomoæ se odvija prije uèinka vi¹eg napona. Provodi se kontinuirano u instalacijama, kao i svi elektrièni ureðaji koji su strogo povezani s distribucijskom mre¾om ili oni koji se napajaju iz projekta s naponom veæim od 1 kV. Govorim o napajanju putem pretvaraèa ili transformatora.Drugi model je za¹tita uzemljenja. Njegov prvi problem je prije svega uloga provoðenja atmosferskih pra¾njenja u zemlju.Ova varijanta je uzemljenje nazvano pomoæno. Obièno se koriste na kraju za¹tite od po¾ara. Va¾no je i dati u timovima za mjerenje i jaèanje.