Klasa opasnosti od eksplozije ugljene pra ine b

Opasnost od eksplozije u podruèju rada ili na drugim mjestima dostupna je u predmetu koji vjerojatno neæe biti podcijenjen. Zakon o graðevinarstvu zahtijeva brojne eksplozijske za¹tite u takvim stanovima, a neuspjeh u tome mo¾e biti povod ozbiljne tragedije. Apartmani s posebnom izlo¾eno¹æu eksplozivnoj cesti su razlièite kuæe i proizvodne hale. Tu je sve ¹to vam je potrebno da se pridru¾ite nesreæi: mo¾ete vidjeti zapaljive plinove koji se èuvaju iz cilindara velikog kapaciteta, izvora vatre i èesto nedovoljne ventilacije. Sve je to zbog moguænosti eksplozije.

U gore opisanim apartmanima treba poduzeti posebne mjere opreza. Vrlo su va¾ne redovite revizije organizacije i lijeèenja bilo kakvih nedostataka. Ako se, na primjer, èetkice koriste u elektriènom motoru, u njemu æe se pojaviti iskrenje, nekoliko puta va¾nije nego s odgovarajuæim radom. Takoðer ukljuèujemo detaljnu kontrolu svih cilindara i spremnika koji sadr¾e zapaljive alkohole i tvari. Propusni cilindar s eksplozivnim plinom mogao je brzo napuniti skloni¹te tako da je pogodio eksploziju. Iako se plinovi najèe¹æe moraju kombinirati s zrakom u stvarnoj koncentraciji, tako da mogu doæi do eksplozije, obièno nije dopu¹teno umanjiti ovaj problem.

Jo¹ jedna uloga u sigurnosti je uporaba posebnih svjetiljki i prekidaèa za svjetlo. Svako osvjetljenje rasvjete uzrokuje da bljesak iskre u kontaktu s proizvodom poveæane potro¹nje struje od strane svjetiljke u ranom dijelu svoje funkcije. Takoðer tretira ¾arulje sa ¾arnom niti i fluorescentne svjetiljke. Takva iskra je dovoljna da pokrene eksploziju u prisutnosti zapaljivog plina. Upotreba posebnih rasvjetnih svjetiljki i prekidaèa uvelike smanjuje rizik, ali najva¾nije pitanje ostaje sigurno skladi¹tenje plinova i zapaljivih i eksplozivnih tvari.