Geriatrijski medicinski elanci

Sve ¾ene koje su strastvene oko teorijske strane medicine i zdravstva koriste vlastiti medicinski èlanak. Ljudi poznati u okru¾enju kao autoriteti su stalni autori djela za najtaènije i najjednostavnije znanstvene èasopise. Za¹to je pisanje proizvoda doista veliko?

Brzo rastuæi metod i veliki razvoj u djelovanju razlièitih bolesti prisiljavaju znanstvenike na stjecanje znanja i svakodnevno razvijanje istra¾ivanja. Pitanja koja su se prije desetak godina tretirala kao inovativna, zaslu¾uju da se koriste samo kao kljuè ili baza u odreðenoj industriji.

Kako poèeti pisati tekst?Najbolje je poèeti s inozemnom knji¾evno¹æu. Medicinski prijevod tema koje nas zanimaju mo¾e se prepustiti kvalificiranoj osobi ili nauèiti uèiti na stranoj ¹koli i uèiti o sadr¾aju na udaljenom mjestu. Amerièka knji¾evnost u pravilu je najistaknutija u najboljim i najmodernijim medicinskim otkriæima, meðutim, ogromnu kolièinu predstavljaju i azijski i europski èasopisi. Mi koristimo preglednike ili medicinske tra¾ilice za odabir tema koje nas zanimaju. Zahvaljujuæi njima, web-lokacija za nekoliko mikrosekundi kontrolira svoje baze u zavr¹nici pronala¾enja dobrih kljuènih rijeèi. Nakon prve analize, vrijedi dodati jo¹ rijeèi koje se odnose na na¹u temu. Zahvaljujuæi tome, moæi æemo pronaæi klimu i bolje se usredotoèiti na èlanak.

Nakon ¹to se upoznaju s izvje¹æima iz inozemne literature, treba prikupiti poljske materijale i fokusirati se na jednostavnu formulaciju rada. Testove treba popuniti u tvornici, u kojoj radimo ili u suradnji s drugim mjestom okupljajuæi ljude koji æe dobiti udio u modelu.

©to bi èlanak trebao imati?Èlanak mora nu¾no sadr¾avati kratak opis predmeta, obja¹njenje provedene analize, njegove uspjehe i sa¾etak zajedno s rezultatima. Treba navesti sa¾etak, po moguænosti na stranom jeziku. Zahvaljujuæi tome, osiguravamo da æe poljski proizvod preuzeti predstavnici razlièitih zemalja.