Engleski prijevod

EcoSlim

Farmaceutski prevoditelj izuzetno je ozbiljan posao koji zahtijeva ozbiljnu privr¾enost struci, visoku marljivost i sna¾an razvoj vokabulara. Dakle, ako smo farmaceutska tvrtka, onda æe nam sigurno farmaceutski prevoditelj biti od koristi, èak i za obja¹njenje obja¹njenja lijekova uvezenih iz inozemstva ili za prevoðenje tih rezultata u nova istra¾ivanja.

Igra svakako hoæe, ako imamo veliki farmaceutski koncert, mi smo zaposlenici razlièitih nacionalnosti, a ne svi znaju na istom jeziku, a ¹to je unutar njega, rezultate njihovih pitanja i uèinke posla koji daju u stilu u kojem se pojavljuju. I ovdje u borbu dolazi farmaceutski prevoditelj! I to je razlog za¹to bi osoba tada trebala ¾ivjeti, u konstrukciji ove profesije, a ne, primjerice, tek poèetnièki student, odmah nakon diplomiranja, potpuno bez profesionalnog iskustva. Oh, ne! Farmaceutski prevoditelj je doista odgovoran posao (ako prevodi, na primjer, istra¾ivanje materijala novog lijeka, mo¾e ga htjeti, ili æe biti u¹ao na tr¾i¹te, tako da mu je potrebno pravo i, najva¾nije, odgovorna osoba koja mo¾e pru¾iti ovu profesiju koji se odvija. Mo¾e se bez pretjerivanja reæi da osoba koja je farmaceutski tumaè ovisi o opstanku tvrtke, jer ako tu ima stranaca, komunikacijski pokret ¾eli biti slobodan i izdan na redovnoj osnovi. Bilo kakva ka¹njenja se ne preporuèuju, jer to vjerojatno znaèi ni¾e potencijalne dobiti!Stoga, ako veæ zaposlimo èovjeka, ¹to æe nam on slu¾iti kao farmaceutskom prevoditelju, onda æemo ga stvoriti glavom, nemojmo tro¹iti svoja sredstva plaæanja na regrutiranje, a uskoro i na njegovo zadovoljstvo. Stoga moramo prihvatiti da je farmaceutski prevoditelj vrlo va¾na osoba u imenu i mo¾e takoðer zahtijevati visoke vrijednosti. Da æemo sada prihvatiti, slo¾it æemo se s sada¹njom, napravit æemo odgovarajuæa financijska sredstva, mo¾da æemo samo naæi dobru osobu koja æe obavljati profesiju "farmaceutskog prevoditelja" i biti æemo zadovoljni posljednjom suradnjom.