Eksplozivna zona acetilen

U pozadini u kojoj se mo¾e suoèiti s prijetnjom eksplozije plina, magle ili zapaljivih para, moramo upotrijebiti ventilatore otporne na eksploziju èiju kvalitetu potvrðuje ne samo ugled proizvoðaèa, veæ i oznaka "EX". Ovaj simbol oznaèava vrstu tzv otporan na eksploziju. Jelo s tom oznakom ispunjava sva pravila ATEX direktive, ali suradnja s bazama koje su u njoj napisane danas je zahtjev koji se ¹alje proizvoðaèima ove vrste opreme. Projektant postrojenja za vaðenje je du¾an oznaèiti zonu opasnosti od eksplozije i odabrati opremu prilagoðenu prostoriji, kako u smislu rada tako i snage.

ProEngine UltraProEngine Ultra. Poboljšati snagu motora i vijek trajanja

Svaki dom, nema smisla za kontinuiranu kampanju, trebao bi biti osiguran ne samo u najjednostavnijoj opremi koja je potrebna za redoviti rad, veæ i na odgovarajuæim instalacijama za vaðenje koje æe voditi brigu o zdravlju i sigurnosti zaposlenika. Industrijski ventilatori dizajnirani su da zadovolje potrebe ovog graðevinskog standarda, koji se odlikuje visokom kvalitetom i trajno¹æu elemenata koji se u njih ula¾u.

Mo¾emo pronaæi razlièite tipove od univerzalnih industrijskih i radijalnih ventilatora, pored strojeva za pojedinaène primjene, u ovim primjerima za ugradnju u kuhinjske nape i druge vrste opreme oznaèene kao "EX" za zgrade koje ¾ive u opasnosti od oneèi¹æenja zraka zapaljivi plinovi. Igra prisutna u prijedlogu takoðer je dostupna u mobilnim usisnim nosaèima, kao i vakuumskim postajama.

Drugi tip su aksijalni zidni i kanalski ventilatori, te modeli koji su predviðeni za ugradnju na krov zgrade. Strojeve karakterizira vrlo vrijedna izvedba i kvaliteta elemenata koji se koriste u njihovoj implementaciji.

Veæi sustavi izmjene zraka u komercijalnim, industrijskim, uslu¾nim, gastronomskim i vlastitim robama postavljeni su na izvedbu ventilacijskih jedinica prilagoðenih, izmeðu ostalog, i vlage i stanja oneèi¹æenja zraka iz kuæe.