Depresija i trudnoaea

http://hr.healthymode.eu/formexplode-brzo-povecanje-misicne-mase/

Uobièajeno je da depresija ima uèinak samo na psihu pacijenta. To uopæe nije trenutno pravilo! Podruèje utjecaja bolesti na fiziolo¹ko razdoblje zla èesto je jednako popularno kad mu je na umu, a somatske bolesti su naèin tjelesne bolesti na koju utjeèu psiholo¹ki èimbenici. Nije da postoji gore u uspjehu depresije. Prije svega, depresija mo¾e biti odluèujuæi èimbenik u stanju mnogih somatskih bolesti, kao ¹to su dijabetes ili kardiovaskularne bolesti. To je posljednji sluèaj kada se simptomi depresije prvi put pojave u pacijentu, a zatim se ¹ire, ¹to pridonosi razvoju gore navedenih bolesti. Èesto se sjeæa va¾nosti situacije u kojoj se simptomi depresije javljaju nakon dijagnosticiranja somatske bolesti. U ovom trenutku, depresija uèinkovito pogor¹ava fiziolo¹ku bolest, èineæi nemoguæim neki tretman i time jaèajuæi njezine rijeèi i velike uèinke.

Veæina simptoma depresije uvijek se mo¾e smatrati somatskim simptomima. Uglavnom se kvalificira za njih i takve simptome kao ¹to su gubitak prilike za do¾ivljaj u¾itka, gubitak interesa, rana predaja i nemirni san bez sna, nedostatak apetita i znaèajno smanjenje tjelesne te¾ine. Treba imati na umu da somatski simptomi nisu uvijek simptom ili posljedica depresije. Ponekad fizièka bolest ulazi u pacijenta kako bi poèela ili pojaèala vidljivu depresiju. Razlozi zbog kojih se mo¾e pridru¾iti ovoj situaciji su razlièiti. Svakako, posljednja ideja odnosi se na pogor¹anje pacijentovog blagostanja i uoèeno uvjerenje da neæe biti putova koji bi potpuno izlijeèili bolest (osobito u sluèaju te¹kih i neizljeèivih bolesti. Velika ideja onda se raèuna i moguænost da se pacijent obrati obitelji i uvjetima u kojima bolesnik mora ostati. Razdoblje nije ¹ansa za potpuno izljeèenje bolesti u koju smo upali. Meðutim, zahvaljujuæi modernoj medicini, obièno postoji moguænost smanjenja bolesti ili gubitka simptoma. Meðutim, uèestalost depresije, koja je vjerojatno posljedica bolesti, samo æe pogor¹ati pacijentovo stanje i, u mnogim iznimkama, èak æe i najmanja moguænost izlijeèenja biti eliminirana. Stoga je va¾no ispitati zdravlje pacijenta ne samo u smislu fizièkog, veæ i psiholo¹kog.