Brodski dnevnik simfonije

Enova softver omoguæuje sveobuhvatne financijske i raèunovodstvene usluge ureda kao evidenciju dokumenata, objavljivanje tih tekstova i podno¹enje deklaracija kao i tekuæih i periodiènih izvje¹æa.

Glavne funkcije enovog modula Trgovaèki blagajnik je: dnevnik raèuna, PDV registar kupnje i prodaje, registar dokumenata - KP, KW, Lp i ZSO.Program je ¹irok raspon dokumenata koji se odnose na nagodbe s klijentima kao ¹to su: kamatne stope za kasno plaæanje, podsjetnik na plaæanje, potvrda stanja, transferi, èak i elektronski. Softver enova oblikovali su struènjaci.

informacijeNa temelju dokumenata i uredbi koje se provode u programu automatski se otvaraju i stavljaju u proraèun ugovori i deklaracija PDV-7. Sustav definiranih filtera omoguæuje velike ponude u podruèju kreiranja izvoda i stjecanja znanja primjerenih klijentu u bilo kojem tijeku obraèunske godine. Raèunovodstvo u enova planu otkriva novu generaciju softvera za potpuno raèunovodstvo u Windows okru¾enju. Zahvaljujuæi kori¹tenim rje¹enjima, ideja je vrlo ranjiva - stoga postoji moguænost samostalne obrade i prilagodbe programskih parametara individualnim potrebama.

funkcijeOsim funkcija koje se temelje na svim raèunovodstvenim naèelima, program ima ogroman raspon funkcija koje su povezane s automatizacijom bilje¾enja svih dokumenata, ponovnim ispisivanjem dokumenata koji se ponavljaju ili onim poslovnim operacijama. Program je razvijen sa stvarima o imenima, voðenju raèuna na temelju sustava raèuna. Postavljanje sustava osigurava da je poznat po drugom prijedlogu operatera. Namijenjen je raèunovoðama koji namjeravaju koristiti ergonomske IT alate koji ih mjere kako bi olak¹ali njihov svakodnevni rad, zatvarajuæi mjesec ili financijsku godinu.

Evidencija dokumenataTijelo poduzima evidenciju svih vrsta dokumenata koji su predmet knji¾enja na kontnom planu. Evidencija o dokumentima ukljuèuje i raèune s PDV-om, kao i druge dokumente kao ¹to su: tro¹kovi, obraèun plaæa, amortizacija, vanjski prijem, itd. Nakon ¹to su dokumenti provedeni, mogu se sami knji¾iti u èasopis.