Blagajne katowice

Kori¹tenjem blagajne ispunjena je obveza fiskalizacije prodaje. Ovo rje¹enje se koristi u niskim komercijalnim i uslu¾nim objektima, gdje nije potrebno voðenje skladi¹ta. Pomoæu blagajne mo¾ete ispisati zbirne izvje¹taje o prodaji, kao i detaljna izvje¹æa.

Blagajne s elektronskom kopijom omoguæuju ispis mi¹ljenja, izmeðu ostalog kopije financijskih dnevnih izvje¹taja i kopija svih raèuna ili odreðenog dana. Prije nego ¹to kupimo blagajnu, moramo odluèiti ili u perspektivi neæe biti potrebe za kombiniranjem blagajne s raèunalom. Posljednji su skupi veæ tijekom odabira blagajne. Niti sef ne mo¾e raditi s raèunalom, èitaèem koda ili èak ladicom, stoga je vrijedno kontaktirati struènjake u prirodi odabira pravog ureðaja prije kupnje blagajne. Fiskalna blagajna osmi¹ljena za & nbsp; mo¾e suraðivati s drugim ureðajima.

Sredi¹nje blagajne i blagajne sustava mogu se jednostavno integrirati u raèunalo na kojem se uèitava komercijalni softver. Prodaja se provodi uz odr¾avanje blagajne, ali kako bi se napravilo a¾uriranje razina zaliha u raèunalu, prodaja na blagajni treba èitati na poèetku. Takoðer s naknadnim proizvodima ili promjenom spremljenih cijena. Prvo, vr¹imo promjene u prodajnom skladi¹tu, zatim upuæujemo na blagajnu. Prodaja se sigurno poveæava na iznos kada je raèunalo iskljuèeno. U ovisnosti o danom softveru od blagajne, prodaje se potvrda po primitku ili skupno. U ovom pristupu svi proizvodi planiraju svoju popularnost u sastavu, zbog èega je baza podataka prilièno velika, kako bi se ubrzala prodaja, potrebno je koristiti èitaèe bar kodova na blagajni, kao i na raèunalnom planu kako bi se olak¹ao ulazak proizvoda u skladi¹te. Uvijek prije odabira blagajne i programa, trebate koristiti struènjake koji æe izabrati odgovarajuæu konfiguraciju za snagu va¹ih potreba.

U bilo kojem trgovaèkom dru¹tvu, uobièajena blagajna i raèunalo mogu se mijenjati inovativnim rje¹enjem na temelju POS raèunala s ekranom osjetljivim na dodir na kojem se uèitava komercijalni softver. Raèunalo mora biti pa¾ljivo pokraj pisaèa tako da blagajnik ima zaslon i ispisanu potvrdu.